Tất cả các blog và nghiên cứu  result music festivals

"Police Approved" Health and Safety at Music Festivals: Focusing on MDMA and Harm Reduction
Sức khỏe và An toàn "Cảnh sát phê duyệt" tại các Lễ hội Âm nhạc: Tập trung vào MDMA và Giảm thiểu Tác hại
Lễ hội âm nhạc là nơi vui vẻ với rất nhiều âm nhạc và con người. Nhưng đôi khi người...