Tất cả các blog và nghiên cứu  result loneliness

Unraveling the Modern Man's Dilemma: A Beginner's Guide to Understanding Loneliness, AI Love, and Societal Expectations
Viet York
Làm sáng tỏ tình thế tiến thoái lưỡng nan của con người hiện đại: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu hiểu về sự cô đơn, tình yêu AI và những kỳ vọng của xã hội
Giới thiệu: Khám phá mê cung của nam tính hiện đại Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng ngày...
Analyzing the Loneliness Epidemic: A Look at Digital Interventions and the Role of Molly AI
Viet York
Phân tích đại dịch cô đơn: Cái nhìn về các can thiệp kỹ thuật số và vai trò của Molly AI
Dịch cô đơn là một vấn đề phức tạp mang tính toàn cầu và đang gia tăng một cách đáng...